www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap arrow Mesevár Óvoda
2024.07.18. 13:45
 
 
Mesevár Óvoda PDF Nyomtatás E-mail

-

 


PEDAGÓGIAI PROGRAM 


HÁZIREND 


SZMSZ 

   Beiratkozási tájékoztató
   
   
   
   
   
   
  


AZ INTÉZMÉNY ADATAI

A Kormány 229/2012 (VIII. 28) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. §-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

AZ ÓVODA NEVE:      ANDORNAKTÁLYAI MESEVÁR ÓVODA

AZ ÓVODA TÍPUSA:    Köznevelési intézmény

OM AZONOSÍTÓ:       201106

ADÓSZÁM:                   16748813-1-10

SZÉKHELY:                    3399 Andornaktálya, Kossuth Lajos út 4.

TELEFONSZÁM:           +36(36)430-574

E-MAIL CÍM:                 atalyaovi@gmail.com

AZ ÓVODA ALAPÍTÓJA, FENNTARTÓJA, MŰKÖDTETŐJE:

                                    Andornaktálya Községi Önkormányzat (3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc. út 160.)


AZ ÓVODA BŐVÍTÉSÉNEK ÉS TELJES FELÚJÍTÁSÁNAK, KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ÉVE:

2013/2014 nevelési év

  


ÓVODA VEZETŐ:                                                                        Timkó Katalin

VEZETŐ HELYETTES:                                                                 Posztósné Pál Mariann

ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA: 3 vegyes életkorú csoport /Maci, Margaréta, Méhecske/

AZ ÓVODA FÉRŐHELYEINEK SZÁMA: 75 fő

ÓVODAPEDAGÓGUSOK SZÁMA: 7 fő

       Pedagógusok végzettség szerint:

              Óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel: 7 fő

Ebből szakvizsgázott: 3 fő

PEDAGÓGIAI MUNKÁT KÖZVETLEN SEGÍTŐK SZÁMA:              4 fő

DAJKÁK SZÁMA:                                                                                    3 fő

       Dajkák végzettség szerint:

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező dajka:                              3 fő

Ebből dajkai szakvégzettséggel rendelkező:                                            3 fő

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZÁMA:                                                    1 fő

TECHNIKAI DOLGOZÓK SZÁMA (KONYHALÁNY):                            1 fő


AZ ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINTI FELADATA:

     óvodai nevelés                                                     851020

     óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                   091110

     sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

     szakmai feladatai                                                   091120

     óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                          091140

     gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                          096015


ALAPÍTVÁNYUNK: ANDORNAKTÁLYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

  

MOTTÓNK

ÉLET A KEZEDBEN


Ha a gyerekek kritizálva élnek

megtanulják, milyen

megbélyegezettnek lenni.

 

Ha a gyerekek

ellenségeskedésben élnek

megtanulnak veszekedni.

 

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,

megtanulnak bűnösnek lenni.

 

Ha a gyerekek

toleráns légkörben élnek,

megtanulnak türelmesnek lenni.

 

Ha a gyerekek bátorítva élnek,

megtanulnak bizalommal élni.

 

Ha a gyerekek megdicsérve élnek,

megtanulják megbecsülve

érezni magukat.

 

Ha a gyerekek

méltóságban élnek

megtanulják az igazságot.

 

Ha a gyerekek

biztonságban érzik magukat,

megtanulnak hinni.

 

Ha a gyerekek

hitelesen élnek,

megtanulják mit jelent szeretni.

 

Ha a gyerekek elfogadva élnek és

barátságban élnek,

megtanulják megkeresni

a szeretetet a világon.

 

/Dorothy Law Holz/


 

 


HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK:

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI

                            PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK ALAPELVEI, ÉRTÉKRENDÜNK:

Adaptált, Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programunkban megfogalmazott alapelvünk az a pedagógiai munka és nevelés, amely gyermekközpontú, amely a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történő nevelést tekinti alapvető feladatának.

Értékrendűnkben elsődleges az a személyiségközpontú pedagógiai munka, amely a 3 - 7 éves gyermek életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteit figyelembe véve biztosítja az egészséges fejlődést, az egészséges életmódot.

Valljuk, hogy a szabad játék a kisgyermekek alapvető szükséglete -Jót és jól játszani, ez a gyermek dolga az óvodában-, amely komplex tevékenységforrás és kitűnő talaja a fejlesztésnek. A játék szervezi eggyé az értelmi, érzelmi és társas folyamatokat.

 

ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÁTFOGÓ CÉLJA:

A tevékenységközpontú óvodai nevelésünk a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának, mellyel célunk a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatása, fejlesztése, másság elfogadása, hátrányok kiegyenlítése, az életre való felkészítés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges képességek kialakítása.

 

NEVELÉSI ÉV RENDJE:

A nevelési év minden év szeptember 1 - től augusztus 31 - ig tart.
Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől - péntekig 6.00 - 17.00 óráig.
(minden év elején a szülői igényeket felmérve igazodunk a nyitva tartáshoz)

  

 

FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK:

Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 - ig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Továbbá felvételt nyerhet az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy az érintett településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

   

BEIRATKOZÁS IDEJE:

Minden év áprilisában

 

INTÉZMÉNYÜNK NYÁRI ZÁRÁSA:

Intézményünk nyári zárva tartásának idejéről évente egyeztetésre kerül sor a fenntartóval.
A nyári zárás pontos idejéről, legkésőbb minden év február 15 - ig a szülőket tájékoztatjuk.
A nemzeti ünnepekkel kapcsolatos változásokról, munkanap áthelyezésekről a mindenkori helyi és országos rendelkezéseket figyelembe véve legalább egy hónappal előbb értesítjük a szülőket.

A nyári zárás az augusztusi hónapban történik.

 

 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK:

-          Házirend

-          Pedagógiai program

-          SZMSZ

-          Éves munkaterv

A dokumentumoknak intézményünkben megfelelő módon, és az előírásoknak megfelelően nyilvánosságot biztosítunk.

A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratásakor - minden szülő számára átadásra kerül.

 

NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK A NEVELÉSI ÉV SORÁN:

A 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet értelmében, intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe, melyről a szülőket legalább két héttel előtte értesítjük.

A nevelés nélküli munkanapokat elsősorban nevelőtestületi értekezletek megtartására használjuk fel.

 

A NEVELÉSI ÉVBEN TERVEZETT, JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK, HAGYOMÁNYOK


Szüret

Mikulásvárás

Márton Nap

Adventi készülődés

Karácsonyi játszóház

Magyar Kultúra Napja 

Farsang - télbúcsúztató 

Március 15. Nemzeti ünnep

Húsvéti ünnepkör - komatálazás 

Költészet napja

Egészségnap

Anyanap

Gyereknap

Évzáró és nagycsoportosok ballagása

Apanap

Éjszakai Ovi 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE

Az ingyenes gyermekétkeztetést a személyes gondozást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell igényelni, illetve a jogosultsági feltételek fennállását igazolni. (Kormányrendelet 6. melléklete szerint)

Akinek jogosultsága nem áll fenn (szülői nyilatkozat alapján), akkor a szülő térítési díjat köteles fizetni. A befizetés időpontját két héttel a befizetés előtt jelezzük a szülő felé.

A befizetés minden hónap elején, szülői átutalással történik az óvoda folyószámlájára, a számlán meghatározott teljesítési időpontig.