www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap arrow Mesevár Óvoda
2020.11.29. 00:31
 
 
Mesevár Óvoda PDF Nyomtatás E-mail

-

 

PEDAGÓGIAI PROGRAM  HÁZIREND
 SZMSZ    Beiratkozási tájékoztató
   
   
   
   
   
   
  


AZ INTÉZMÉNY ADATAI

A Kormány 229/2012 (VIII. 28) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. §-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

AZ ÓVODA NEVE:      ANDORNAKTÁLYAI MESEVÁR ÓVODA

AZ ÓVODA TÍPUSA:    Köznevelési intézmény

OM AZONOSÍTÓ:       201106

ADÓSZÁM:                   16748813-1-10

SZÉKHELY:                    3399 Andornaktálya, Kossuth Lajos út 4.

TELEFONSZÁM:           +36(36)430-574

E-MAIL CÍM:                 atalyaovi@gmail.com

AZ ÓVODA ALAPÍTÓJA, FENNTARTÓJA, MŰKÖDTETŐJE:

                                    Andornaktálya Községi Önkormányzat (3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc. út 160.)


AZ ÓVODA BŐVÍTÉSÉNEK ÉS TELJES FELÚJÍTÁSÁNAK, KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ÉVE:

2013/2014 nevelési év

  


ÓVODA VEZETŐ:                                                                               Timkó Katalin

VEZETŐ HELYETTES:                                                                 Kovács Jánosné

ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA: 3 vegyes életkorú csoport /Maci, Margaréta, Méhecske/

AZ ÓVODA FÉRŐHELYEINEK SZÁMA: 75 fő

ÓVODAPEDAGÓGUSOK SZÁMA: 7 fő

       Pedagógusok végzettség szerint:

              Óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel: 7 fő

Ebből szakvizsgázott: 1 fő

PEDAGÓGIAI MUNKÁT KÖZVETLEN SEGÍTŐK SZÁMA:                                                                                    4 fő

DAJKÁK SZÁMA:                                                                                    3 fő

       Dajkák végzettség szerint:

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező dajka:                                                               2 fő

Ebből dajkai szakvégzettséggel rendelkező:                                                      3 fő

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZÁMA:                                                                                    1 fő

TECHNIKAI DOLGOZÓK SZÁMA (KONYHALÁNY):                                                                                                    1 fő


AZ ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINTI FELADATA:

     óvodai nevelés                                                     851020

     óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                   091110

     sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

     szakmai feladatai                                                   091120

     óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                   091140

     gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                          096015


ALAPÍTVÁNYUNK: ANDORNAKTÁLYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

  

MOTTÓNK

ÉLET A KEZEDBEN


Ha a gyerekek kritizálva élnek

megtanulják, milyen

megbélyegezettnek lenni.

 

Ha a gyerekek

ellenségeskedésben élnek

megtanulnak veszekedni.

 

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,

megtanulnak bűnösnek lenni.

 

Ha a gyerekek

toleráns légkörben élnek,

megtanulnak türelmesnek lenni.

 

Ha a gyerekek bátorítva élnek,

megtanulnak bizalommal élni.

 

Ha a gyerekek megdicsérve élnek,

megtanulják megbecsülve

érezni magukat.

 

Ha a gyerekek

méltóságban élnek

megtanulják az igazságot.

 

Ha a gyerekek

biztonságban érzik magukat,

megtanulnak hinni.

 

Ha a gyerekek

hitelesen élnek,

megtanulják mit jelent szeretni.

 

Ha a gyerekek elfogadva élnek és

barátságban élnek,

megtanulják megkeresni

a szeretetet a világon.

 

/Dorothy Law Holz/


 

 


HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK:

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI

                            PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK ALAPELVEI, ÉRTÉKRENDÜNK:

Adaptált, Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programunkban megfogalmazott alapelvünk az a pedagógiai munka és nevelés, amely gyermekközpontú, amely a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történő nevelést tekinti alapvető feladatának.

Értékrendűnkben elsődleges az a személyiségközpontú pedagógiai munka, amely a 3 - 7 éves gyermek életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteit figyelembe véve biztosítja az egészséges fejlődést, az egészséges életmódot.

Valljuk, hogy a szabad játék a kisgyermekek alapvető szükséglete -Jót és jól játszani, ez a gyermek dolga az óvodában-, amely komplex tevékenységforrás és kitűnő talaja a fejlesztésnek. A játék szervezi eggyé az értelmi, érzelmi és társas folyamatokat.

 

ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÁTFOGÓ CÉLJA:

A tevékenységközpontú óvodai nevelésünk a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának, mellyel célunk a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatása, fejlesztése, másság elfogadása, hátrányok kiegyenlítése, az életre való felkészítés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges képességek kialakítása.

 

NEVELÉSI ÉV RENDJE:

A nevelési év minden év szeptember 1 - től augusztus 31 - ig tart.
Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől - péntekig 6.00 - 17.00 óráig.
(minden év elején a szülői igényeket felmérve igazodunk a nyitva tartáshoz)

  

 

FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK:

Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 - ig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Továbbá felvételt nyerhet az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy az érintett településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

   

BEIRATKOZÁS IDEJE:

Minden év áprilisában

 

INTÉZMÉNYÜNK NYÁRI ZÁRÁSA:

Intézményünk nyári zárva tartásának idejéről évente egyeztetésre kerül sor a fenntartóval.
A nyári zárás pontos idejéről, legkésőbb minden év február 15 - ig a szülőket tájékoztatjuk.
A nemzeti ünnepekkel kapcsolatos változásokról, munkanap áthelyezésekről a mindenkori helyi és országos rendelkezéseket figyelembe véve legalább egy hónappal előbb értesítjük a szülőket.

A nyári zárás az augusztusi hónapban történik.

 

 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK:

-          Házirend

-          Pedagógiai program

-          SZMSZ

-          Éves munkaterv

A dokumentumoknak intézményünkben megfelelő módon, és az előírásoknak megfelelően nyilvánosságot biztosítunk.

A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratásakor - minden szülő számára átadásra kerül.

 

NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK A NEVELÉSI ÉV SORÁN:

A 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet értelmében, intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe, melyről a szülőket legalább két héttel előtte értesítjük.

A nevelés nélküli munkanapokat elsősorban nevelőtestületi értekezletek megtartására használjuk fel.

 

A NEVELÉSI ÉVBEN TERVEZETT, JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK, HAGYOMÁNYOKSzüret
Mikulásvárás
Adventi készülődés
Karácsonyi játszóház
Farsang - télbúcsúztató
Március 15. Nemzeti ünnep
Húsvéti ünnepkör - komatálazás
Költészet napja
Egészségnap
-Anyanap-

Gyereknap

Évzáró és nagycsoportosok ballagása
-Apanap-

 

TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE

Az ingyenes gyermekétkeztetést a személyes gondozást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell igényelni, illetve a jogosultsági feltételek fennállását igazolni. (Kormányrendelet 6. melléklete szerint)

Akinek jogosultsága nem áll fenn (szülői nyilatkozat alapján), akkor a szülő térítési díjat köteles fizetni. A befizetés időpontját két héttel a befizetés előtt jelezzük a szülő felé.

A befizetés minden hónap elején két alkalommal, előre történik.


 

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

 

ÓVODÁNK FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE KEZDETEKTŐL, NAPJAINKIG

-       1977 - ben, az akkori községi Tanács testülete elhatározta, hogy óvodát épít. Még ebben az évben, Kardos Lajos tanácselnök vezetésével kezdődött el az építkezés. A falu összefogott, és nagyon sok társadalmi munkával elkészült az óvoda.

-       1978. november 7 - én került sor az ünnepélyes átadásra. A kétcsoportos, akkor igen korszerűnek mondhatott óvoda már a kezdet kezdetén kicsinek bizonyult, a 25 férőhelyen 40 - 48 gyerek volt egy csoportszobában.

-       1980 - ban lett 3 csoportos az óvodánk, az -alsó részen-, a régi iskola épületében kialakított 3. csoporttal.

-       1994 - ben az Általános Művelődési Központ Óvodája lettünk, de szakmailag önálló intézményként működtünk.

-       1996 - os évtől, mint minden óvodának, nekünk is el kellett készíteni saját, helyi óvodai programunkat, mi a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programot adaptáltuk. Programunkat 1999 - től alkalmazzuk.

-       1998 - ban kezdődött az OVIÚJSÁG szerkesztése, azóta minden nevelési évben évszakonként jelenik meg.

A 2000 - es év több szempontból is fordulópontnak mondható óvodánk életében:

-       22 év vezetői munka után, a volt óvodavezetőnk nyugdíjba vonult, ekkor vettem át a vezetést, és vagyok vezetője azóta is óvodánknak.

-       Gazdasági okokra hivatkozva megszűnt az -alsó részi- óvoda. Két, vegyes életkorú gyermekcsoporttal működött tovább óvodánk.

-       Konyhánk, mint főzőkonyha is ekkor szűnt meg, azóta melegítőkonyhaként működik.

-       Ebben az évben nyitottam meg óvodánk ÉLETNAPLÓJÁT, melyben 7 év óvodatörténetére tekinthetünk vissza a fotók, írások és rajzok segítségével.

-       2003 - tól volt fejlesztőpedagógusunk, és fejlesztőszobánk, valamint logopédusunk. A fejlesztéseket kezdetben fejlesztőpedagógus alkalmazásával meg tudtuk oldani, de mivel az S.N.S. gyermekek létszáma lecsökkent, - és évek óta nincs is ilyen gyermekünk - szükség esetén megbízási szerződéssel tudunk biztosítani óvodánkban fejlesztőpedagógust. A logopédiai fejlesztést ettől az évtől a mai napig utazó logopédus látja el óvodánkban.

-       2003 - ban ünnepelte óvodánk 25 éves évfordulóját, ez alkalomból került sor a 21 m2 - es tornaszobánk átadására.

-       2004 - ben hoztuk létre és jegyezték be alapítványunkat, -AZ ANDORNAKTÁLYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY--t. Ugyanebben az évben készítettük el óvodánk Minőségirányítási Programját.

-       2007 - ben megszűntünk, mint Általános Művelődési Központ Óvodája, az Önkormányzat fenntartásával, részben önálló, Napköziotthonos Óvoda lettünk.

 

Óvodánkat folyamatosan fejlesztettük játék - és foglalkozási eszközökkel, új bútorokkal, udvari játékokkal, az óvoda épületének javításával, átalakításával, felújításával, mindehhez kihasználva minden pályázati lehetőséget, hogy óvodánk minél szebb és felszereltebb legyen. De így van ez ma is, hiszen anyagi forrásainkat a pályázati lehetőségek kihasználásával tudtuk és tudjuk bővíteni, ami már ez idáig is jelentős pénzösszeget jelentett számunkra:

-       1996 - ban, - akkor már ÁMK - ban működve -, az iskola pályázaton lombos fákat nyert, melyekből óvodánk is kapott.

-       1998 - ban 170.000.- Ft - ot nyertünk, melyből udvari játékokat vásároltunk.

-       A 2000/2001 - es nevelési évben a két csoportszobánk berendezési tárgyait tudtuk bővíteni, korszerű, fenyőfából készült asztalokkal és székekkel, az elnyert 100.000.- Ft - ból.

-       A 2001/2002 - es nevelési évben 290.000.- Ft - ot nyertünk, mely összegből tornaszereket vásároltunk (TINIKONDI, bordásfal, akadálypálya, egyéb kéziszerek)

-       2002/2003 - ban a 120.000.- Ft pályázati pénzünket kiegészítve önerővel, fénymásoló vásárlásra volt lehetőségünk.

-       2003/2004 - ben alapvető eszközbeszerzésre 171.000.-Ft - ot nyertünk, melyet óvodai berendezési tárgyakra fordítottunk.

-       2004/2005 - ben nem járt sikerrel benyújtott pályázatunk, ezért alapítványunk jótékonysági bált szervezett és rendezett, melynek 450.000.- Ft bevételéből 22 db gyermek öltözőszekrényt tudtunk készíttetni a gyermeköltözőinkbe.

-       2005/2006 - ban a 100.000.- Ft pályázati pénz és az önrész összegéből fektető - tárolókat készíttettünk egy helyi vállalkozóval, akinek precíz, szép és igényes munkáját már az öltözőszekrények elkészítése után megtapasztalhattuk.

-       A 2006/2007 - es nevelési évünkben pályázaton nyert 70.000.- Ft - ból mindkét csoportunk eszköztárát 38  db - os hangszerkészlettel bővítettük. Alapítványunk és óvodánk ebben az évben Mikulással egybekötött jótékonysági bált rendezett, melynek bevételéből babakonyhabútort készíttettünk, melyet a gyereknapon vehettek birtokukba a gyerekek mindkét csoportban. Az asztalosunk munkájában most sem csalódtunk. A két garnitúra új bútor 400.000.- Ft - ba került. A magas gyermeklétszámra való tekintettel még tudtunk készíttetni két öltözőszekrényt is, ami 56.000.- Ft volt.

-       2008 - ban 58.000.- Ft - ot nyertünk, melyet kiegészítve az önrésszel, technikai eszközöket vásároltunk. (csoportonként 1 - 1 DVD lejátszót, CD lejátszó rádió - magnót, és az óvodának egy digitális fényképezőgépet).

-       2009 - ben a Közoktatási Közalapítvány pályázatán 90.000.- Ft - ot nyertünk játszóudvarunk fajátékainak felújítására, valamint a GENERALI Biztosító által meghirdetett pályázaton 100.000.- Ft.

-       Sajnos egyre kevesebb a pályázati lehetőség, a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatai megszűntek, de figyelve a pályázati lehetőségeket 2013 - ban a GENERALI SIMBA Intézményi Pályázatunkkal ismét nyertünk 100.000.- Ft - ot, melyet kiegészítve a Böjti Ételek Fesztiválja bevételével -MINI KRESZ - pályát- tudtunk kialakítani óvodásainknak, KRESZ - tábla készlettel, jelzőlámpákkal és rollerekkel.

Óvodánk fennállása óta számos átalakítás és korszerűsítés vált szükségessé, mely munkát a tervezett költségvetésünkből és a fenntartónk támogatásával tudtunk megvalósítani:

-       2000 - ben megszüntettük, és gipszkarton fallal kettéválasztottuk az addig csak harmonika ajtóval és függönnyel elválasztott - egybenyitható - két csoportszobánkat, mellyel lehetővé vált a csoportok zavartalan tevékenysége.

-       Az iskolai napközi épületének megszüntetése miatt, óvodánkban alakították ki a napközisek ebédlőjét - mely korábban kazánház és tüzelőtároló volt -, külön bejárattal, a konyhához közel.

-       2002 - ben fedettük le a teraszunkat, így rossz idő esetén is megoldott a levegőzés. Ekkor készült el az előtető a konyha bejárata fölött is.

-       2003 - ban, fejlesztőszobát rendeztünk be, az óvodánk építésekor kialakított sok kis gazdasági helyiségnek köszönhetően.

-       Megfelelő helyet tudtunk kialakítani a logopédiai foglalkozásoknak, ahol felszereltettünk a fejlesztéshez elengedhetetlen nagyméretű tükröt, és ugyanígy mindkét csoportszobában a testséma gyakorlásához is.

-       Ugyanebben az évben nagy álmunk vált valóra, amikor (három kihasználatlan kis gazdasági  helyiség egybenyitásával, hasznosításával) kialakíthattuk a 21 m2 - es tornaszobánkat, melyet a 25 éves jubileumunk alkalmából avathattunk fel.

-       2004 - ben jegyezték be alapítványunkat 100.000.- Ft alapító tőkével, mellyel egy újabb, hosszabbtávú támogatás lehetőségét kapta meg óvodánk, és az ide járó gyerekek.

-       Szintén ebben az évben került sor az érintésvédelmi munkálatok elvégzésére, mely az egész óvodai épületre kiterjedt (vezetékek, lámpatestek teljes cseréje), mely munkálatok után szükség volt az egész óvoda belső festésére. Ugyanekkor kezdődött meg a HACCP konyha kialakítása, mely során az öregek ételkiosztására szolgáló kis helyiség a konyhánkból került leválasztásra.

-       2006 - ban a nagy karbantartási munkák alkalmával került sor a bejárati, valamint a csoportszobák előtti folyosó és a gyermeköltözők hideg és meleg burkolatának elvégzésére.

-       2007. augusztus 1 - től megszűntünk, mint ÁMK, így részben önálló óvodaként, az önkormányzat fenntartása alatt működünk tovább.

-       2007. nyarán teljes felújításra kerültek a gyermekmosdók, a felújítással egyben itt a nyílászárók cseréjére is sor került.

-       2008 - ban pedig aszfaltburkolatot kapott az alsó betonozott udvarunk, egészen a nagykapu bejáratáig az ételszállítás zavartalan lebonyolítását megkönnyítve ezzel. A főbejárat akadály - mentesítése is megtörtént.

-       2009 - ben kezdtük az udvari fajátékaink felújítását a gyermekek biztonságos és balesetmentes játékának biztosítása érdekében. A költségeket pályázatból, óvodai karácsonyi vásár és jótékonysági rendezvényen befolyt pénzösszegből, előző évi adó 1 % - ból, iparűzési adó felajánlásból sikerült megvalósítani.

-       Ebben az évben került sor az óvoda oldalsó vas bejárati ajtajának cseréjére műanyag nyílászáróra.

-       A 2010. évtől már semmilyen nagyobb munkálatot nem terveztünk, hiszen a fenntartóval egyeztetve és a képviselő testület támogatásával az óvoda felújítása és bővítése mellett döntöttünk.

-       2013. nevelési évünket az iskola épületében kezdtük meg szeptemberben, mivel az Európai Unió támogatásával -Kapacitásnövelő Óvoda beruházás pályázat elnyerésével megkezdődtek a felújítási és bővítési munkálatok.

-        Óvodánk ettől az évtől viseli az ANDORNAKTÁLYAI MESEVÁR ÓVODA címet.

-       2014. augusztus 30 - án került sor a teljesen felújított és egy csoporttal bővített, korszerű óvodánk átadására. Régóta dédelgetett álmunk vált valóra. Minden csoport galériával bővült, a 21 m2 - es tornaszobából 63 m2 - es tornaterem lett, több helyiséggel is bővült az óvoda: nevelői szoba, öltözők, teakonyha, az egész óvoda alapterülete nagyobb lett.

-       A bővítés a személyi állomány bővítésével is járt, így három óvónővel, egy pedagógiai asszisztenssel és egy dajkával bővült munkaközösségünk, minden álláshely betöltött és egy stabil csapattal neveljük az ide járó gyermekeket.

-       Ebben az évben, az átadást követően alakítottuk ki az elkülönítő szobából a sószobánkat, mely számos tevékenységnek ad helyet megfelelő egészséges környezetben.

A pedagógus életpálya modell keretében intézményünkben is megkezdődtek a minősítési eljárások, minősítő vizsgák.

2015 - ben kettő, 2016 - ban három óvodapedagógusunk minősítő vizsgájára került sor, négyen a Pedagógus I. fokozatból a Pedagógus II. fokozatba, egy pedig a Gyakornokból a Pedagógus I. fokozatba került kiváló minősítő vizsga után.

2017 - ben februárban pedig vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre került sor.

 

A múlttól a jelenig óvodánk történetében nagyon sok eredményről, sikerről számolhatunk be, melyekről az éves beszámolók még részletesebben adnak számot.

Ahhoz, hogy továbbra is sikereket érjünk el, meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni eddigi eredményeinket, melyek feltételei és alapja nevelésfilozófiánknak, ahogyan mi szeretnénk nevelni óvodásainkat, a Pedagógiai Programunk mottójaként választott versből idézve a kulcsszavakat:

toleráns légkörben, bátorítva, megdicsérve, méltóságban, biztonságban, hitelesen, elfogadva, barátságban, mert így megtanulják megkeresni a szeretetet a világon. 

Ezt az arculatunkat szeretnénk tovább folytatni.

 
Andornaktálya címere
  
 
  

Ma 2020. november 28. szombat, Stefánia napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!