www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2023.01.31. 08:50
 
 
Hulladéknaptár 2023
 
Rendelési idő
 
TÁJÉKOZTATÁS - Szociális tűzifa...
 

Andornaktálya Községi Önkormányzat tájékoztatja a község lakosságát,
hogy a Belügyminisztérium 30 m 3 keménylombos tűzifa támogatást
hagyott jóvá az önkormányzat részére. A támogatásból vásárolt tűzifát az
önkormányzat 2023. február 15. napjáig oszthatja ki a rászorulók
részére.
A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet a
tájékoztató mellékletét képező nyomtatványon
2023. január 15-ig lehet benyújtani
Andornaktálya Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
(Andornaktálya II. Rákóczi F. út 160. I. emelet 4. szoba)
Támogatásra jogosult:
- aki aktív korúak ellátásában részesül, vagy akinek az ellátása a
közfoglalkoztatás miatt szünetel,
- aki időskorúak járadékában részesül,
- aki lakhatáshoz adható települési támogatásban részesül,
- aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- egyéb szociálisan rászorult, akinek a családjában az egy főre
eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 57.000, - Ft-ot.
A kérelemhez mellékelni kell az aktív korúak ellátásában, időskorúak
járadékában, települési támogatásban részesülők esetén az ellátás
folyósításáról szóló igazolást, egyéb szociálisan rászorult kérelmező
esetében a közös háztartásban élők - kérelem benyújtását megelőző havi -
nettó jövedelemigazolását, jövedelemmel nem rendelkező háztartás
esetén a jövedelemmel nem rendelkező személy nyilatkozatát.
A támogatás forrása kizárólag az önkormányzat számára megállapított
Belügyminiszteri döntésben megítélt támogatási összeg kiegészítve az
önkormányzat által biztosított saját forrással.  A források felhasználását
követően a benyújtott kérelmeket  függetlenül attól, hogy azok az
előírt határidőben érkeznek -, el kell utasítani.
Andornaktálya Községi Önkormányzat tájékoztatja a község lakosságát,
hogy a Belügyminisztérium 30 m 3 keménylombos tűzifa támogatást
hagyott jóvá az önkormányzat részére. A támogatásból vásárolt tűzifát az
önkormányzat 2023. február 15. napjáig oszthatja ki a rászorulók
részére.
A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet a
tájékoztató mellékletét képező nyomtatványon
2023. január 15-ig lehet benyújtani
Andornaktálya Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
(Andornaktálya II. Rákóczi F. út 160. I. emelet 4. szoba)
Támogatásra jogosult:
- aki aktív korúak ellátásában részesül, vagy akinek az ellátása a
közfoglalkoztatás miatt szünetel,
- aki időskorúak járadékában részesül,
- aki lakhatáshoz adható települési támogatásban részesül,
- aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- egyéb szociálisan rászorult, akinek a családjában az egy főre
eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 57.000, - Ft-ot.
A kérelemhez mellékelni kell az aktív korúak ellátásában, időskorúak
járadékában, települési támogatásban részesülők esetén az ellátás
folyósításáról szóló igazolást, egyéb szociálisan rászorult kérelmező
esetében a közös háztartásban élők - kérelem benyújtását megelőző havi -
nettó jövedelemigazolását, jövedelemmel nem rendelkező háztartás
esetén a jövedelemmel nem rendelkező személy nyilatkozatát.
A támogatás forrása kizárólag az önkormányzat számára megállapított
Belügyminiszteri döntésben megítélt támogatási összeg kiegészítve az
önkormányzat által biztosított saját forrással.  A források felhasználását
követően a benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok az
előírt határidőben érkeznek -, el kell utasítani.

 
Tájékoztató
 
Tájékoztató
 
Határozat
 
Meghívó
 
Meghívó
 
ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ADÓHATÓSÁGA ÁLTAL NYILVÁNTARTOTT JELENTŐSEBB ÖSSZEGŰ TARTOZÁSOK

 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § (1) bekezdése, valamint Andornaktálya Községi Önkormányzat 8/2014. (XI.26.) rendelete alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a 100.000  magánszemélyek esetén az 50.000  forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózók nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát, adószámát és az adótartozás összegét közzé teszi.

 

 
Népszámlálás - pótösszeírás
 
Hirdetmény - Nemzeti földalapba tartozó földrészletek...
Hirdetmény - Nemzeti földalapba tartozó földrészletek...
 
Pályázat
 
Lakossági tájékoztatás

 
MEghívó
 
Lakossági barnakőszén felmérés
 
Háziorvos helyettesítés
 
Népszámlálás 2022
 
Meghívó
 
Tájékoztatás

(A kérelem innen tölthető le...)

 

 kedvezményes többlet gázmennyiség igénybevételéhez hatósági bizonyítvány kiállításáról

 

Tisztelt Lakosok!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022.(VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 7/A § (1) bekezdése alapján 2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt az ingatlanon található lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz többlet mennyiséget.

A Rendelet 7/A § (6) bekezdése értelmében a lakossági fogyasztó az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából - büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával - benyújtja a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Az egyetemes szolgáltató az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan.

A Rendelet 7/A § (5) bekezdése szerint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 47. pontja szerinti lakossági fogyasztó (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiség /1729 gáztechnikai normál m3/év/mérési pont (felhasználási hely) mérték/ és az ingatlan 7/A § (1) bekezdés szerinti lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján számított mennyiség vonatkozásában jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti áron földgázt vételezni.

 

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlan nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek,

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás rendeltetési egység található

(Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) meghatározása szerint: lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

 

3. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik.

(családi fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők családi közössége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.)

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes földgáz szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

A hatósági bizonyítványt a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül állítja ki a jegyző az ingatlanon található, lakás rendeltetési egységek számáról, helyszíni szemlét követően.

KÉRJÜK, hogy a kérelem nyomtatványon telefonos elérhetőségüket és/vagy e-mail címüket mindenképpen jelöljék meg, annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársa előzetesen időpontot tudjon egyeztetni a helyszíni szemle elvégzéséhez!

Kérjük, hogy az önkormányzati honlapra feltett KÉRELEM nyomtatványt minden pontban kitöltve, és aláírva az alábbiak szerint juttassák el Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatalába:

-postai úton: a 3399. Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út 160. számra,

-vagy személyesen, szerdai napokon 09.00-12.00 óra között a Polgármesteri Hivatal titkárságára hozzák be (I. emelet).

Andornaktálya, 2022. szeptember 13.

 

                                                                                      Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala

 
Nemzeti Földügyi Központ hirdetmény
A hirdetményhez kattintson ide...
 
Támogatási kérelem

Kérelem adatlapja innen letölthető... 

 
Daru Sándor egykori polgármesterünk emlékére

Megrendülten fogadtuk a hírt, hogy 2022. augusztus 15.-én, életének 77. évében elhunyt Daru Sándor (1945.03.07.-2022.08.15.), a település egykori polgármestere.

Daru Sándor 1998. októberétől kezdődően 3 önkormányzati cikluson (12 éven) keresztül, 2010-ig volt Andornaktálya polgármestere.

Olyan időkben vezette a települést, és irányította a képviselő-testület munkáját, amikor sok, törvényben előírt országos feladat végrehajtása hárult az önkormányzatokra, a napi működésük biztosításán-, és a helyi ügyek intézésén túlmenően.

Javában tartottak még a földrendezési- és a kárpótlási eljárások, és a helyi földkiadó- és földrendező bizottságok munkájának a megszervezése, valamint a helyi földárverések lebonyolításának az előkészítése az önkormányzatok feladata volt. Andornaktályán a polgármester úr irányításával a polgármesteri hivatal munkatársainak sikerült megoldaniuk ezeket a feladatokat.

A község életében nagy jelentősége volt, hogy az önkormányzat a polgármester úr kezdeményezésére megvásárolta a II. Rákóczi Ferenc út 160. szám alatti volt termelőszövetkezeti (majd borászati) szövetkezeti épületet. Jelentős vidékfejlesztési támogatást nyertek arra, hogy az épület felújításával és átalakításával Faluházat alakítsanak ki.

Ezt a Faluházat a település lakói 2003-ban vehették birtokba. Az épületben helyet kapott a Polgármesteri Hivatal, valamint a háziorvos-, a fogorvos és a védőnő is itt végezhette a munkáját.
Az állampolgárok így egy helyen többféle ügyüket is intézhették, és a korábbinál sokkal esztétikusabb és modernebb környezetben kerülhetett sor a Polgármesteri Hivatal működésének a megteremtésére.

Daru Sándor polgármestersége idején több alkalommal tartott az önkormányzat a lakosság bevonásával forgalomlassító demonstrációt a település főútján, annak érdekében, hogy felhívják az illetékesek figyelmét arra, hogy a településen átmenő úton elviselhetetlenül nagy a gépjárművek forgalma, amely a helyi lakosok közlekedését is veszélyezteti. Ezen túlmenően pedig a gépjárművek (főleg a tehergépjárművek) okozta rezonancia következtében az út menti lakóépületek falazata megrongálódott, repedések keletkeztek, amelyek az épület szerkezeti problémáihoz vezettek. A gépjárművek által okozott szennyezőanyag kibocsájtás pedig egészségügyi károsodásokat, légzőszervi panaszokat okozott a lakosok részére.

Részben ezeknek a figyelemfelhívó demonstrációknak volt az eredménye, hogy a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsikat a közút kezelője (Magyar Közút) egy időre kitiltotta a település főútjáról. (Sajnálatos, hogy a fuvarozást végző vállalkozások nyomására a megyei kereskedelmi-, és iparkamara kezdeményezésére a közút kezelője hamarosan visszavonta ezeket a korlátozó intézkedéseket, az önkormányzat minden kérése és érvelése ellenére).

Daru Sándor polgármester úr és a vele együtt dolgozó, mindenkori képviselő-testület évente sportnapot, illetve Falunapot, vagy Szüreti Mulatságot szervezett, ahol a lakosság részére sport-, és szabadidős programokat szerveztek, látványos felvonulásokat tartottak. Ezeken a rendezvényeken részt vett a falu apraja, nagyja.

Rendszeresen felléptek a település-, és a környező települések népdalkörei-, falukórusai, valamint országosan ismert előadók produkcióival zárták este a programokat.Daru Sándor polgármester urat a település lakosai bizalommal kereshették fel a különféle problémáikkal, kéréseikkel. Ő ezeket meghallgatta, és elmondta róla a véleményét. Amennyiben szükségét tartotta, akkor kezdeményezte a Hivatal eljárását, vagy megkérte a bejelentést tevőt, hogy a hatósági ügy indítását kezdeményezze a polgármesteri hivatalnál.

Daru Sándor a polgármestersége idején igyekezett összekovácsolni a falu közösségét, lehetőségei szerint támogatta a helyi civil szervezetek munkáját, lehetőséget teremtett nekik a kulturális fellépésekre, bemutatkozásokra.

12 évi polgármesteri megbízatása során mindig a képviselő-testület véleményének a kikérésével, a falu-, és az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva hozott döntéseket. Az önkormányzati intézmények alkalmazottai-, a hivatal dolgozói is bátran fordulhattak hozzá segítségért, amennyiben lehetősége volt rá, önzetlenül, szívesen segített.

Daru Sándor polgármester úr halk szavú, megfontolt, nyugodt természetű ember volt. 

Példát mutatott nekünk együttérzésből, gondoskodásból, szeretetből és emberségből.

Polgármesteri megbízatása alatt végig azért dolgozott, hogy ez a falu, ?Eger alatt?, egy élhető, szerethető település legyen, amelyben békésen élhetnek egymás mellett a városból kiköltözők, és az itteni születésűek. Azért, hogy ez a két falu, amelyet több mint 80 éve egyesítettek, végleg ?egy falu? lehessen: Andornaktálya.

Nyugodjál békében, polgármester úr!

Andornaktálya Községi Önkormányzat nevében egykori munkatársad:

                                                                                                         Szabó Zoltán címzetes főjegyző


"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
 
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.
 
Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként."
(Juhász Gyula: Consolatio)

 
Meghívó
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 1 - 29 / 640
Andornaktálya címere
  
 
  

Ma 2023. január 31. kedd, Marcella napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!