www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2022.05.19. 02:16
 
 
Választási információk
 
6.2019. (08.08.) rendelet a 3.2015. szociális rendelet módosításáról
6.2019. (08.08.) rendelet a 3.2015. szociális rendelet módosításáról
 
Orvosi rendelés
 
Augusztus 20
 
Andornaktálya Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1.2019. (VIII.08.) számú közleménye
Andornaktálya Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1.2019. (VIII.08.) számú közleménye
 
Nyitvatartás
 
Önkormányzati szociális rendelet
 
Hirdetmény Szennyvíztisztító Telep korszerűsítésére irányuló eljárás döntésről
Hirdetmény Eger Város Szennyvíztisztító Telep korszerűsítésére irányuló eljárás ügyében hozott döntésről
 
Határozat környezethasználati engedély megadásáról
Határozat egységes környezethasználati engedély megadásáról Eger Város Szennyvíztisztító Telep korszerűsítésére
 
Meghívó
 
Helyettesítés
 
Sajtóközlemény
 
Magyarnóta és Operett est
 
Meghívó
 
Hulladékszállítási rend
 
Meghívó
 
Rock!
 
TIGÁZ - Felhívás
 
Tour de Hongrie
 
Mesevár Óvoda

-

 


PEDAGÓGIAI PROGRAM 


HÁZIREND 


SZMSZ 

   Beiratkozási tájékoztató
   
   
   
   
   
   
  


AZ INTÉZMÉNY ADATAI

A Kormány 229/2012 (VIII. 28) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. §-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

AZ ÓVODA NEVE:      ANDORNAKTÁLYAI MESEVÁR ÓVODA

AZ ÓVODA TÍPUSA:    Köznevelési intézmény

OM AZONOSÍTÓ:       201106

ADÓSZÁM:                   16748813-1-10

SZÉKHELY:                    3399 Andornaktálya, Kossuth Lajos út 4.

TELEFONSZÁM:           +36(36)430-574

E-MAIL CÍM:                 atalyaovi@gmail.com

AZ ÓVODA ALAPÍTÓJA, FENNTARTÓJA, MŰKÖDTETŐJE:

                                    Andornaktálya Községi Önkormányzat (3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc. út 160.)


AZ ÓVODA BŐVÍTÉSÉNEK ÉS TELJES FELÚJÍTÁSÁNAK, KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ÉVE:

2013/2014 nevelési év

  


ÓVODA VEZETŐ:                                                                        Timkó Katalin

VEZETŐ HELYETTES:                                                                 Posztósné Pál Mariann

ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA: 3 vegyes életkorú csoport /Maci, Margaréta, Méhecske/

AZ ÓVODA FÉRŐHELYEINEK SZÁMA: 75 fő

ÓVODAPEDAGÓGUSOK SZÁMA: 7 fő

       Pedagógusok végzettség szerint:

              Óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel: 7 fő

Ebből szakvizsgázott: 3 fő

PEDAGÓGIAI MUNKÁT KÖZVETLEN SEGÍTŐK SZÁMA:              4 fő

DAJKÁK SZÁMA:                                                                                    3 fő

       Dajkák végzettség szerint:

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező dajka:                              3 fő

Ebből dajkai szakvégzettséggel rendelkező:                                            3 fő

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZÁMA:                                                    1 fő

TECHNIKAI DOLGOZÓK SZÁMA (KONYHALÁNY):                            1 fő


AZ ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINTI FELADATA:

     óvodai nevelés                                                     851020

     óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                   091110

     sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

     szakmai feladatai                                                   091120

     óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                          091140

     gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                          096015


ALAPÍTVÁNYUNK: ANDORNAKTÁLYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

  

MOTTÓNK

ÉLET A KEZEDBEN


Ha a gyerekek kritizálva élnek

megtanulják, milyen

megbélyegezettnek lenni.

 

Ha a gyerekek

ellenségeskedésben élnek

megtanulnak veszekedni.

 

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,

megtanulnak bűnösnek lenni.

 

Ha a gyerekek

toleráns légkörben élnek,

megtanulnak türelmesnek lenni.

 

Ha a gyerekek bátorítva élnek,

megtanulnak bizalommal élni.

 

Ha a gyerekek megdicsérve élnek,

megtanulják megbecsülve

érezni magukat.

 

Ha a gyerekek

méltóságban élnek

megtanulják az igazságot.

 

Ha a gyerekek

biztonságban érzik magukat,

megtanulnak hinni.

 

Ha a gyerekek

hitelesen élnek,

megtanulják mit jelent szeretni.

 

Ha a gyerekek elfogadva élnek és

barátságban élnek,

megtanulják megkeresni

a szeretetet a világon.

 

/Dorothy Law Holz/


 

 


HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK:

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI

                            PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK ALAPELVEI, ÉRTÉKRENDÜNK:

Adaptált, Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programunkban megfogalmazott alapelvünk az a pedagógiai munka és nevelés, amely gyermekközpontú, amely a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történő nevelést tekinti alapvető feladatának.

Értékrendűnkben elsődleges az a személyiségközpontú pedagógiai munka, amely a 3 - 7 éves gyermek életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteit figyelembe véve biztosítja az egészséges fejlődést, az egészséges életmódot.

Valljuk, hogy a szabad játék a kisgyermekek alapvető szükséglete -Jót és jól játszani, ez a gyermek dolga az óvodában-, amely komplex tevékenységforrás és kitűnő talaja a fejlesztésnek. A játék szervezi eggyé az értelmi, érzelmi és társas folyamatokat.

 

ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÁTFOGÓ CÉLJA:

A tevékenységközpontú óvodai nevelésünk a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának, mellyel célunk a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatása, fejlesztése, másság elfogadása, hátrányok kiegyenlítése, az életre való felkészítés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges képességek kialakítása.

 

NEVELÉSI ÉV RENDJE:

A nevelési év minden év szeptember 1 - től augusztus 31 - ig tart.
Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől - péntekig 6.00 - 17.00 óráig.
(minden év elején a szülői igényeket felmérve igazodunk a nyitva tartáshoz)

  

 

FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK:

Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 - ig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Továbbá felvételt nyerhet az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy az érintett településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

   

BEIRATKOZÁS IDEJE:

Minden év áprilisában

 

INTÉZMÉNYÜNK NYÁRI ZÁRÁSA:

Intézményünk nyári zárva tartásának idejéről évente egyeztetésre kerül sor a fenntartóval.
A nyári zárás pontos idejéről, legkésőbb minden év február 15 - ig a szülőket tájékoztatjuk.
A nemzeti ünnepekkel kapcsolatos változásokról, munkanap áthelyezésekről a mindenkori helyi és országos rendelkezéseket figyelembe véve legalább egy hónappal előbb értesítjük a szülőket.

A nyári zárás az augusztusi hónapban történik.

 

 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK:

-          Házirend

-          Pedagógiai program

-          SZMSZ

-          Éves munkaterv

A dokumentumoknak intézményünkben megfelelő módon, és az előírásoknak megfelelően nyilvánosságot biztosítunk.

A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratásakor - minden szülő számára átadásra kerül.

 

NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK A NEVELÉSI ÉV SORÁN:

A 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet értelmében, intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe, melyről a szülőket legalább két héttel előtte értesítjük.

A nevelés nélküli munkanapokat elsősorban nevelőtestületi értekezletek megtartására használjuk fel.

 

A NEVELÉSI ÉVBEN TERVEZETT, JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK, HAGYOMÁNYOK


Szüret

Mikulásvárás

Márton Nap

Adventi készülődés

Karácsonyi játszóház

Magyar Kultúra Napja 

Farsang - télbúcsúztató 

Március 15. Nemzeti ünnep

Húsvéti ünnepkör - komatálazás 

Költészet napja

Egészségnap

Anyanap

Gyereknap

Évzáró és nagycsoportosok ballagása

Apanap

Éjszakai Ovi 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE

Az ingyenes gyermekétkeztetést a személyes gondozást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell igényelni, illetve a jogosultsági feltételek fennállását igazolni. (Kormányrendelet 6. melléklete szerint)

Akinek jogosultsága nem áll fenn (szülői nyilatkozat alapján), akkor a szülő térítési díjat köteles fizetni. A befizetés időpontját két héttel a befizetés előtt jelezzük a szülő felé.

A befizetés minden hónap elején, szülői átutalással történik az óvoda folyószámlájára, a számlán meghatározott teljesítési időpontig.